Học sinh

Trường Trung học chuyên biệt Thanh Tâm là một cơ sở giáo dục bao gồm mọi đối tượng học sinh tại Đà Nẵng, không phân biệt hoàn cảnh của trẻ. Trường nhận học sinh bắt đầu từ 2 đến 16 tuổi thuộc những dạng khuyết tật sau: khiếm thính, thiểu năng vận động, tự kỷ, thiểu năng trí tuệ,. Ngoài ra, trường còn tổ chức các lớp dạy nghề cho thanh thiếu niên khuyết tật trong độ tuổi từ 18 đến 25.

 

Ngoài khía cạnh học vấn, Trường Trung học chuyên biệt Thanh Tâm cung cấp việc hỗ trợ toàn diện, bao gồm tư vấn, tiếp cận cộng đồng, giáo dục chuyên biệt và phục hồi dựa trên nhu cầu của trẻ em khuyết tật. Trường cũng hợp tác với đơn vị giáo dục xã hội bên ngoài để phát triển các chương trình vận động dựa trên cộng đồng cho những trẻ em không thể đến trường do hoàn cảnh của các em.

 

Trong năm học 2023-2024, trường chào đón 294 học sinh, trong đó có 249 em thuộc các lớp  dạy văn hoá (từ 3 đến 16 tuổi) và 45 em thuộc các lớp dạy nghề (từ 18 đến 25 tuổi). Phần định hướng nghề nghiệp nhằm mục tiêu trang bị cho học sinh kỹ năng cho việc làm trong tương lai, với một số lượng thành công tích cực hòa nhập vào lực lượng lao động hàng năm.

 

Sứ mạng của trường xoay quanh việc tạo ra một mô hình toàn diện cho can thiệp sớm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục bao trùm giáo dục phổ cập và hướng dẫn nghề nghiệp, với trọng tâm vào phát triển toàn diện và độc lập. Trường Trung học chuyên biệt Thanh Tâm cam kết cung cấp cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật cơ hội học tập, việc làm và cuộc sống độc lập.