định hướng - mục tiêu

định hướng

Xây dựng một môi trường can thiệp sớm – phục hồi chức năng – giáo dục – hướng nghiệp uy tín cho trẻ em và thanh thiếu niên có những khả năng khác biệt, và là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho giáo viên hòa nhập.

mục tiêu

+ Thức tỉnh và nuôi dưỡng khả năng tiềm ẩn của học sinh.

+ Cung cấp giáo dục về văn hóa và kỹ năng xã hội cho học sinh.

+ Khuyến khích kỹ năng tự phục vụ thông qua các hoạt động vận động và ngoại khóa.

+ Cung cấp tư vấn nghề nghiệp và đào tạo để giúp thanh thiếu niên khuyết tật tự lập.