Hoạt động cộng đồng

1- Tóm tắt chương trình hành động:

Chương trình ” tăng cường ý thức cộng đồng về việc hoà nhập người khuyết tật ” nhằm tăng cường nhận thức trong cộng đồng phụ huynh cũng như cộng đồng quần chúng rộng lớn tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về quyền lợi của trẻ em khuyết tật. Chương trình này hướng đến việc tạo ra một xã hội hòa nhập và công bằng hơn bằng cách thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về quyền lợi, nhu cầu và tiềm năng của trẻ khuyết tật.

2- Mục tiêu chương trình:

  • Trang bị cho phụ huynh có con khuyết tật kiến thức và công cụ để bảo vệ quyền lợi của con cái mình một cách hiệu quả, đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe và sự hòa nhập xã hội.
  • Nâng cao nhận thức trong cộng đồng ở các huyện trong tỉnh Quảng Nam về quyền lợi và tiềm năng của trẻ em khuyết tật, phá bỏ những điều mê tín và định kiến.

Diễu hành nhân Ngày dành cho người tự kỷ

3- Những thành tựu chính:

  • Tổ chức các hội thảo và các buổi đào tạo cho phụ huynh, tập trung vào quyền lợi của người khuyết tật, bảo vệ quyền lợi một cách hiệu quả và hỗ trợ phát triển của con cái.
  • Tổ chức các chiến dịch tăng cường nhận thức, các buổi hội thảo và sự kiện cộng đồng để thu hút đông đảo người tham gia và khuyến khích việc hoà nhập người khuyết tật.
  • Hợp tác với chính quyền địa phương, 12 trường học và các tổ chức khuyết tật để củng cố thêm hiệu quả của chương trình.

4- Những thách thức:

  • Nâng cao nhận thức về quyền lợi của trẻ em khuyết tật và chống lại định kiến và phân biệt xã hội có thể là một cuộc chiến không ngừng.
  • Khuyến khích và duy trì sự tham gia tích cực của phụ huynh trong việc bảo vệ quyền lợi của con cái có thể khó khăn theo thời gian, đặc khi phụ huynh phải đối mặt với những thách thức kinh tế xã hội khác.

5- Những lĩnh vực cần được phát triển:

  • Mở rộng phạm vi chương trình để đạt tới nhiều khu vực xa xôi và ít nhận được sự phục vụ hơn trong tỉnh Quảng Nam.
  • Tăng cường các sáng kiến do cộng đồng dẫn đầu và các nhóm tự giúp đỡ cho phụ huynh và người chăm sóc của trẻ em khuyết tật.
  • Thành lập và duy trì các mạng lưới của phụ huynh và người chăm sóc trẻ em khuyết tật trải rộng ra các khu vực để có thể thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức, hỗ trợ tư vấn tinh thần cho nỗ lực chung của cộng đồng.