Giáo dục hoà nhập

1- Tóm tắt chương trình hành động:

Tại trường chuyên biệt Thanh Tâm, chúng tôi tin rằng mọi đứa trẻ đều xứng đáng có quyền tiếp cận một nền giáo dục giàu chất lượng trong môi trường hỗ trợ và hoà nhập. Chương trình Giáo dục hoà nhập của chúng tôi được thiết kế để phục vụ học sinh có năng lực và nhu cầu học tập đa dạng, đảm bảo rằng các em nhận được một nền giáo dục thúc đẩy toàn diện tiềm năng của mình.

2- Mục tiêu:

Cung cấp quyền tiếp cận giáo dục hoà nhập có chất lượng ở mọi cấp độ cho học sinh có nhu cầu đặc biệt trong trường của chúng tôi.

 

3- Những thành tựu quan trọng:

 • Các Mốc Phát triển: Chương trình đã hỗ trợ thành công 95% học sinh đạt được các mốc phát triển chính phù hợp với độ tuổi của các em, bao gồm mốc phát triển trí tuệ, khả năng vận động và kỹ năng giao tiếp xã hội.
 • Kỹ năng Giao tiếp: Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã giúp 90% học sinh đạt được tiến triển đáng kể trong kỹ năng giao tiếp, tạo điều kiện cho sự tương tác tốt hơn với bạn bè và giáo viên.
 • Sự tham gia của phụ huynh: Sự tham gia của phụ huynh  là nền tảng quan trọng mang lại sự thành công cho chương trình, với 65% phụ huynh tham gia tích cực vào việc giáo dục và phát triển của con cái mình cũng như tạo ra một mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ.
 • Hành vi Tích cực: Thông qua các biện pháp can thiệp được tinh chỉnh, chương trình đã ghi nhận một sự cải thiện đáng kể trong việc quản lý hành vi, 95% trẻ em có hành vi tương thích hơn.

4- Những thách thức:

 • Chúng tôi nhận ra bức tranh phức tạp về khả năng của học sinh và nắm được bức quang phổ rộng lớn về mức độ khuyết tật mà trẻ đang đối mặt do đó chúng tôi chấp nhận độ phức tạp tự nhiên của sự đa dạng này.
 • Một thách thức đáng chú ý mà chúng tôi đối mặt là một số lượng đáng kể học sinh của chúng tôi không có cơ hội nhận các dịch vụ can thiệp sớm trước khi nhập học vào trường của chúng tôi.
 • 80%  học sinh của chúng tôi đến từ các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Nhận thức về điều này, trường của chúng tôi cam kết đảm bảo học phí phải chăng, áp dụng mức phí nhập học thấp cho những học sinh này. Tuy nhiên, nỗ lực này đặt ra thách thức cho chúng tôi về việc đảm bảo có đủ nguồn lực và nguồn tài trợ để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các em.
 • Khả năng Tiếp cận: Đáng lưu ý rằng các trường dành cho trẻ không khuyết tật thường thiếu các phương tiện tiếp cận và cơ sở vật chất chuyên biệt cần thiết để đáp ứng những nhu cầu đặc biệt của học sinh khuyết tật.

 

 

5- Những lĩnh vực cần được phát triển:

 • Phát triển kỹ năng chuyên môn: Liên tục cải thiện kỹ năng và kiến thức của giáo viên và nhân viên về các phương pháp giảng dạy hoà nhập và nhận thức về khuyết tật.
 • Tham gia của Phụ huynh: Củng cố các quan hệ với phụ huynh và gia đình để họ tích cực tham gia vào việc giáo dục con cái và ủng hộ cho chương trình Giáo dục hoà nhập.
 • Thu thập và đánh giá dữ liệu: Phát triển các phương pháp tốt để thu thập và phân tích dữ liệu hầu theo dõi tiến trình học sinh và đề xuất nội dung giảng dạy thích hợp.
 • Đặc biệt đặt trọng điểm vào quyên góp quỹ: Nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các nhu cầu đang đòi hỏi việc tăng cường đáng kể các nỗ lực quyên góp quỹ của chúng tôi để đảm bảo có đủ nguồn tài chính..
 • Hợp tác Cộng đồng: Tương tác với cộng đồng rộng lớn để tăng cường nhận thức, huy động sự hỗ trợ và khuyến khích việc đưa giáo dục hoà nhập vượt ra khỏi ranh giới của trường học.
 • Chuyển giao: Hỗ trợ học sinh khuyết tật trong quá trình chuyển giao đến cuộc sống sau khi ra trường, bao gồm giáo dục đại học hoặc đi tìm việc làm.