Languages - Ngôn ngữ:

| English | Français | Deutsch | Tiếng Việt |

 

| Welcome page | English | Français | Deutsch | Tiếng Việt |


THANH TAM SPECIAL SCHOOL

Old Address: 157B Phan Tu Street, Ngu Hanh Son District, Danang City.
New Address: 121 Phan Tu Street, Ngu Hanh Son District, Danang City.

Tel: +84-511-395 8545 - Email: office@thanhtamschool.com

www.thanhtamschool.com